top of page
IMG_3957 (1).jpeg

តម្លៃសិក្សានៅ AGPS

នៅ AGPS ពួកយើងផ្តល់ជូនកញ្ចប់សិក្សាដែលមានតម្លៃសមរម្យ។ យើងខ្ញុំក៏មានការផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ដល់សិស្សនិស្សិតដែលជោគជ័យក្នុងការសិក្សាផងដែរ។

 

សម្រាប់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងថ្លៃសិក្សានៅ AGPS សូមមើលព័ត៌មានខាងក្រោម ឬលោកអ្នកអាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំផ្ទាល់។ ពួកយើងរីករាយនឹងពិនិត្យមើលកញ្ចប់សិក្សាជាមួយលោកអ្នក  តាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។

ថ្លៃចុះឈ្មោះ (ប្រចាំឆ្នាំ)៖ ៥០ ដុល្លារ

នេះជាការបង់ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសំរាប់ការចុះឈ្មោះ​ ហើយប្រាក់ដែលបង់រួចមិនអាចដកវិញបានទេ មិនអាចផ្ទេរប្រើ​ប្រាស់ក្នុងប្រត្តិបត្តិការផ្សេងៗ​និង​ សំរាប់ការធ្វើតេស្តចូលរៀន។ អ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ក្នុងកំលុងពេលបំពេញបែបបទចុះឈ្មោះចូលរៀន។    

តម្លៃសិក្សានៅ AGPS

សូមមើលតារាងខាងក្រោម៖

ការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់បងប្អូនបង្កើត 

ការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់បងប្អូនបង្កើតអាចត្រូវបានផ្តល់ជូននៅពេលដែលសិស្សពីរនាក់ ឬច្រើននាក់មកពីគ្រួសារតែមួយចូលរៀនក្នុងពេលតែមួយជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃ ៥% សម្រាប់កូនទី ២ និង ១០% សម្រាប់កូនទីបី។ ហើយ ១៥% សម្រាប់កូនទី ៤ ឬច្រើនជាងនេះ។

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការបង់ថ្លៃសាលាទាំងអស់ 

  1. ការបង់ថ្លៃផ្សេងៗត្រូវតែធ្វើឡើងនៅមុនថ្ងៃកំណត់ឬ នៅថ្ងៃកំណត់ ដែលបានកំណត់ខាងលើដើម្បីការពារ ការពិន័យពីការបង់ប្រាក់យឺតយ៉ាវ។

  2. ការចំណាយផ្សេងៗ និងទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ទាំងអស់ត្រូវទូទាត់ មុនពេលប័ណ្ណរបាយការណ៍ឬកំណត់ត្រាសិក្សាណាមួយអាចចេញ។

  3. ការទូទាត់អាចត្រូវបានធ្វើឡើងតាមវិធីដូចខាងក្រោម៖

  • ការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ - ប្រើតែចំពោះគណនេយ្យកររបស់សាលា។

  • ផ្ទេរប្រាក់ទៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់សាលា។

  • មូលប្បទានបត្រដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានយកមកពីធនាគារណាមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។

    ក) ភាគីផ្ទេរប្រាក់ត្រូវទទួលខុសត្រូវថ្លៃផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ។

​    ខ) សាលាមិនទទួលយកការបង់ប្រាក់ពីគណនីធនាគារដែលជាប់ទណ្ឌកម្ម ឬការទូទាត់ដែលបានមកពីទឹកដីនិងប្រទេសដែលដាក់ទណ្ឌកម្មឡើយ។

    គ) រាល់សាច់ប្រាក់ដែលកំណត់ថាជាប្រាក់ក្លែងបន្លំគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នក  

ហើយអ្នកត្រូវទូទាត់សាច់ប្រាក់ថ្មីជំនួសសាច់ប្រាក់ក្លាយបន្លំ។

     ឃ) វគ្គសិក្សាដែលយើងបានចុះឈ្មោះចូលរៀនតម្រូវឲ្យបង់ជាត្រីមាស ដោយមិនគិតពីកាលបរិច្ឆេទនៃការចុះឈ្មោះចូលរៀនទេ (ពោលគឺមិនអនុញ្ញាតឱ្យបង់ប្រាក់ប្រចាំត្រីមាសជាផ្នែកទេ) ។

  • ការពិន័យសម្រាប់ការបង់ប្រាក់យឺតយ៉ាវ៖ ថ្លៃសិក្សា និង ថ្លៃសេវាផ្សេងៗត្រូវបង់តាមកាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់។ ការទូទាត់យឺតយ៉ាវត្រឹមពីរសប្តាហ៍នឹងត្រូវគិតប្រាក់ពិន័យបន្ថែម ៥% និងពិន័យ ១% ក្នុងមួយសប្តាហ៍ចំពោះចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមិនបានបង់​ លើសពីកាលបរិច្ឆេទនោះ។ ការមិនបង់ថ្លៃសេវា សាលាមិនអនុញ្ញាត្តិឲ្យចូលរៀន ឬ ព្យួរកាសិក្សា និង ការដកហូតចំណាត់ថ្នាក់។

  • ការផ្ទេរចេញពីសាលា៖ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ឪពុកម្តាយក្នុងការបំពេញបែបបទឈប់រៀនពីសាលា តាមស្តង់ដាររបស់សាលាហើយបញ្ជូនទៅការិយាល័យសិក្សាយ៉ាងហោចណាស់ ពីរខែមុន។ នៅពេលសិស្សចាកចេញនៅចុងបញ្ចប់នៃឆមាសទី ១ រយៈពេលពីរខែមុនការចាកចេញត្រូវបានរាប់រហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃឆមាសទី ១ ។ នេះធានាថាគោលការណ៍សងប្រាក់វិញត្រូវបានអនុវត្តហើយរបាយការណ៍សាលាត្រូវបានចេញ។

  • គោលការណ៍សងប្រាក់៖ ការសងប្រាក់វិញលើថ្លៃសិក្សានឹងត្រូវផ្តល់ជូនវិញ ៩០% នៃថ្លៃសិក្សាសម្រាប់តែពេញមួយត្រីមាស និងមិនសម្រាប់សិស្សដែលចាកចេញក្នុងអំឡុងឆ្នាំសិក្សាតាមការស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឡើយ។

  • រាល់ការសងប្រាក់វិញគឺត្រូវគិតថ្លៃប្រតិបត្តិការ ១០% ។

bottom of page